Our Mission

True Life Alliance Church exists to lead the church to worship God as it has been taught in scripture in order to bring the true believers to fellowship as God’s family, and to disciple them to be like Christ so that they will be equipped to do the ministry God has created them to do and they will be sent out to reach the lost.

True Life Alliance Church muaj nyob los cov pawg ntseeg pehawm Vajtswv li qhov uas qhia nyob hauv phau Vajlugkub uas coj tau cov ntseeg tseeb los sib hlub sib pab li Vajtswv tsev tibneeg, thiab qhia lawv kom dhau mus ua Yexus cov thwjtim zoo le Tswv Yexus, es lawv thiaj ua tau Vajtswv tes haujlwm ua Vajtswv npaj rau lawv ua es thiaj zoo xa lawv tawm mus nrhiav cov tsis tau ntseeg.